Wiadomości z Mikołowa

Jak długo ważny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

  • Dodano: 2023-05-02 10:45, aktualizacja: 2023-05-03 13:53

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest istotnym aktem prawnym, choć posiada ograniczoną moc obowiązującą. Przez jaki okres wiąże mpzp i czy istnieje możliwość jego modyfikacji?

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który obowiązuje na terytorium danej gminy. W praktyce liczba mpzp obowiązujących w Polsce jest bardzo duża. Akt ten podobnie jak ustawy i rozporządzenia może być modyfikowany niezliczoną ilość razy. Wiąże się to oczywiście z koniecznością naniesienia zmian do już obowiązującego planu. Ze względu jednak na długotrwałą procedurę modyfikacje w mpzp nie są zbyt często spotykane. Gdy dochodzi do zmiany mpzp, właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina, która decyduje się na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego robi to w oparciu o istniejący stan prawny i faktyczny nieruchomości położonych na jej obszarze. W związku z tym, iż polskie prawo dają możliwość zmiany charakteru prawnego nieruchomości mpzp ulegają co jakiś czas zmianom, aby były możliwie jak najbardziej aktualne.

mina może samodzielnie decydować o sposobie zagospodarowania terenu, wprowadzając do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź to precyzyjne zapisy, bądź też postanowienia ogólne dla poszczególnych terenów, pod tym jednak warunkiem, że następuje to bez naruszenia przepisów o planowaniu przestrzennym. Nie można zatem przyjąć, by obligatoryjne ustalenie planu, jakim jest przeznaczenie terenu, nie zostało w sposób precyzyjny określone w planie miejscowym.

Określenie innego przeznaczenia terenu, czy też ustalenie innych wskaźników zagospodarowania terenu lub parametrów kształtowania zabudowy (tzw. parametrów urbanistycznych), w planie miejscowym niż w studium, należy zakwalifikować, jako istotne naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego, co stanowi przesłankę do stwierdzenia jego nieważności w całości lub części.

W zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych, należy mieć na uwadze, że w studium określa się ich maksymalne i minimalne wielkości (w zależności od rodzaju) dopuszczone na danym terenie. Zatem parametry i wskaźniki urbanistyczne określone w planie miejscowym mogą być inne niż te określone w studium, pod warunkiem jednak, że nie przekraczają one wielkości w nim wyznaczonych.

Gmina ma ustawowe podstawy do realizacji tzw. władztwa planistycznego w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, z tym, że władztwo to jest ograniczone przepisami szczególnymi oraz ograniczeniami w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3, art. 22 Konstytucji). Gmina, korzystając z przysługującego jej władztwa planistycznego, ma możliwość wprowadzenia ograniczeń prawa własności nieruchomości, w tym prawa do jej zabudowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Gmina może w uzasadnionych przypadkach wprowadzić całkowity zakaz zabudowy na danym terenie, może też wprowadzić inne ograniczenia, m.in. ustalając minimalną powierzchnię działki budowanej czy też wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy.

Jak długo ważny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wiele osób zastanawia się czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają jakikolwiek termin ważności. Tak naprawdę żaden przepis nie reguluje tego typu kwestii w związku z czym teoretycznie możliwe jest uchwalenie mpzp na bardzo długi okres. W praktyce plany obowiązujące przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie są jednak spotykane, ponieważ tempo zmian urbanistycznych powoduje konieczność nowelizowania uchwalonych planów.

Wyjątek od powyższej reguły stanowiły plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań, które istniały w chwili zmiany ustroju Polski pod koniec XX wieku. Zgodnie z treścią art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc. Plany zagospodarowania przestrzennego województw uchwalone po dniu 1 stycznia 1999 r. zachowują moc.

Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowały moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

Sejmiki województw, które do dnia wejścia w życie ustawy nie uchwaliły planów zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz gminy, które dotychczas nie sporządziły studium, sporządzą i uchwalą odpowiednio plany zagospodarowania przestrzennego województwa bądź studium, w terminie roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zgodnie z jej wymaganiami.

Podsumowanie

Na chwilę obecną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują tak długo jak zadecyduje o tym rada właściwej gminy. Teoretycznie dany plan może więc obowiązywać przez wiele lat. Wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi nieruchomości na obszarze danej gminy oraz rozwojem okolicznych terenów mpzp podlegają nowelizacji, tak by były możliwie jak najbardziej aktualne.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą ubiegać się o zmianę przeznaczenia działki, powinni dowiedzieć się, jak uzasadnić wniosek o zmianę przeznaczenia działki, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję.

Autor: ZaufanyAdwokat.pl

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Komentarze (1)    dodaj »

  • Lukas

    Proszę o kontakt jak można składać wniosek o zmianę planu zagospodarowania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.