Burmistrz miasta

Burmistrzem Mikołowa jest Stanisław Piechula. Piastuje ten urząd od 2014 roku po wygraniu wyborach w II turze.

Burmistrz miasta Stanisław Piechula

Stanisław Piechula

pokój 35
tel. 32 324 85 05

Napisz do Prezydenta: burmistrz.piechula@mikolow.eu

Prezydent przyjmuje mieszkańców po ustaleniu terminu w sekretarciacie w poniedziałki od 15:00 do 17:00 oraz środy od 9:00 do 11:00.

Do zadań i kompetencji burmistrza miasta należy w szczególności:

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 • upoważnienie sekretarza miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podpisywanie pism i dokumentów,
 • wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta,
 • zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • ogłaszanie budżetu miasta,
 • wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej miasta,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 • składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań gminy.

 

Mateusz Handel

Mateusz Handel

I Zastępca Burmistrza Mikołowa

pok. 38
tel. 32 324 85 08

Zastępca prezydenta przyjmuje mieszkańców po ustaleniu terminu w sekretarciacie w poniedziałki od 15:00 do 17:00.

Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami budżetowymi:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Dziennym Domem Pomocy,
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 • Żłobkiem Miejskim,
 • Żłobkiem Miejskim
 • Zakładem Gospodarki Lokalowej
 • Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
 • Centrum Integracji Społecznej

Wyślij email: mateusz.handel@mikolow.eu

 

Iwona Spychała-Długosz

Iwona Spychała-Długosz

II Zastępca Burmistrza Mikołowa

pok. 38
tel. 32 48 508

Zastępca prezydenta przyjmuje mieszkańców po ustaleniu terminu w sekretariacie w poniedziałki od 15:00 do 17:00.