Wiadomości z Mikołowa

Jak zarejestrować znak towarowy?

  • Dodano: 2023-02-24 10:30, aktualizacja: 2023-03-09 09:49

Rejestracja znaku towarowego jest ważnym krokiem, gdy twórca znaku chce skorzystać z jego pełnej ochrony prawnej. Wymaga to jednak powzięcia konkretnych czynności i inicjacji odpowiedniego postępowania administracyjnego. W jaki sposób zarejestrować znak towarowy, aby było to skuteczne?

Spis treści:

  • Znak towarowy
  • Rejestracja znaku towarowego
  • Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Znak towarowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Ilekroć mówimy:

  • znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe;
  • towarach - rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także co do zasady usługi;
  • znakach towarowych podrobionych - rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;
  • znakach wcześniejszych - rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.

Rejestracja znaku towarowego

Stworzenie znaku towarowego nie powoduje, że zostaje on objęty automatyczną ochroną prawną. Twórca znaku musi bowiem uzyskać stosowną decyzję administracyjną oraz wpis do właściwego rejestru. Znaki towarowe są rejestrowane w Polsce przez Urząd Patentowy RP, procedura jest wszczynana zawsze na wniosek zainteresowanej osoby, co oznacza, że UP nigdy nie wszczyna w tym zakresie swoich postępowań z urzędu.

W przypadku krajowej procedury rejestracji znaku towarowego niezbędne jest przygotowanie stosownego wniosku. Przed podjęciem tej czynności trzeba jednak sprawdzić, czy dany znak nie jest już zarejestrowany i nie podlega ochronie prawnej. Urząd Patentowy odmawia bowiem rejestracji na znaki, które już zostały zarejestrowane lub są bardzo podobne do znaków już chronionych. Szybkie sprawdzenie istniejących znaków towarowych umożliwiają następujące bazy danych: e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowychTMviewMadrid MonitoreSearch plus i Global Brand Database.

Gdy wnioskodawca ustali, że jego znak nie widnieje w żadnym rejestrze i nie podlega już ochronie prawnej może przygotować stosowny wniosek do Urzędu Patentowego. Oficjalny formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie UP. Po wypełnieniu druku należy wnieść stosowną opłatę skarbową – jej wysokość jest uzależniona od liczby i rodzaju zgłaszanych znaków towarowych. Koszt rejestracji mieści się najczęściej w kwocie kilkuset złotych. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku, jeśli wnioskodawca o tym zapomni urząd wezwie go do uzupełnienia braku formalnego pisma we wskazanym terminie. Brak opłacenia wniosku rejestracyjnego oznacza, że sprawa w ogóle nie trafi do rozpatrzenia – wniosek zostanie zwrócony nadawcy. 

Wnioskodawca ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od opłaty rejestracyjnej. Gdy  wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Jeżeli Zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, został nadesłany wniosek o zwolnienie z opłaty. Po wpływie wniosku Urząd prześle do Zgłaszającego druk oświadczenia o stanie majątkowym, który należy wypełnić i odesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt, że nie jest on w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie znaku towarowego. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty. 

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Postępowanie administracyjne dotyczące rejestracji znaku towarowego trwa ok. 2 miesiące, przy czym dosyć często stosowna decyzja administracyjna jest wydawana znacznie szybciej (średnio już po miesiącu od dnia złożenia wniosku). Oczywiście w przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnianie braków formalnych wniosku lub udzielenie wyjaśnień urzędnikom cała procedura ulegnie wydłużeniu. 

Jeśli Urząd Patentowy RP nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego a dany znak uzyska pełną ochronę prawną przed jego naruszaniem. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Kancelarii JCZ Radców Prawnych w Bydgoszczy za wsparcie przy przygotowaniu tego artykułu. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie kultury prawnej. Jednocześnie zaznaczamy, że niniejszy artykuł nie jest poradą prawną i w przypadku potrzeby rozwiązania konkretnego problemu prawnego, zalecamy kontakt z profesjonalnym prawnikiem. Redakcja LawMedia.pl

Polecamy również:

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.