Wiadomości z Mikołowa

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

  • Dodano: 2021-06-02 08:00, aktualizacja: 2021-06-01 10:15

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwały Nr XL/1047/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2021 r.

Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz w zakładce Planowanie przestrzenne / projekty

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również