Wiadomości z Mikołowa

Projekt "Kierunek praca"

  • Dodano: 2021-07-01 07:30, aktualizacja: 2021-07-01 10:20

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizuje projekt „Kierunek praca" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Śląskiego 2014-2020 [POWR.01.02.01-24-0094/20]

OŚ PRIORYTETOWA I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z europejskiego Funduszu społecznego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu tj. 01.05.2021 – 30.06.2023r. możliwość zatrudnienia 42 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie w wieku 18-29 lat poprzez znalezienie oraz podjęcie przez uczestników odpowiedniej pracy. Projekt zakłada, jako swój podstawowy cel aktywizację zawodową uczestników poprzez zwiększenie szansy trwałego zatrudnienie, dzięki kierowaniu uczestników - osoby młode w wieku do 29 r.ż., na subsydiowane stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych.

Kandydaci

Udział w projekcie mogą wziąć osoby w grupie wiekowej od 18-29 lat (do dnia poprzedzającego 30 urodziny), posiadające status osoby bezrobotnej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, z których: 

  • 80 % stanowić będą osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • 20 % stanowić będą osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferowane są:

  • diagnoza potrzeb
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • prace interwencyjne

Okres realizacji projektu:

01.05.2021 – 30.06.2023

Wartość projektu:

468 800,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 395 104,64 zł

Planowane efekty:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – minimum 42 osoby.
  • Efektywność zatrudnienieowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci, osoby długotrwale bezrobotne) - na poziomie co najmniej 44%
  • Efektywność zatrudnienieowa dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup - na poziomie co najmniej 59,5 %

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
43-170 Łaziska Górne (pokój 204)
tel. 32 224 45 15 (informacje ogólne o projekcie)
tel. 32 325-03-96 (informacje dla pracodawców)

Projekt


Źródło: PUP Mikołów

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również