Wiadomości z Mikołowa

Nowa opłata środowiskowa

  • Dodano: 2018-03-28 09:15

Poniżej informacja dotycząca nowej opłaty środowiskowej.

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. DZ. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej opłaty środowiskowej z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłata retencyjną

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających
retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich,  a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.  Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy - Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zlokalizowanych w Gminie Mikołów, do których nie wpłynęła indywidualna prośba   o przekazanie danych, prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska pod nr telefonu 32 32 48 556.

wniosek (oświadczenie)

Komentarze (1)    dodaj »

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również