Wiadomości z Mikołowa

Mikołów: Miasto szuka nowych dyrektorów szkół i przedszkola

 • Dodano: 2019-05-29 08:45, aktualizacja: 2019-05-29 08:56

Od września 2019 roku cztery placówki oświatowe zyskają nowych dyrektorów. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez UM Mikołów trwa do 12 czerwca.

W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja czterech dyrektorów publicznych placówek edukacyjnych w Mikołowie: trzech szkół podstawowych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Recie. Aby wyłonić nowych dyrektorów, miejski ratusz rozpisał konkurs ofert. Zgłoszenia kandydatów trwają do 12 czerwca 2019 roku. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez burmistrza Mikołowa.

UM Mikołów szuka nowych dyrektorów trzech szkół podstawowych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Recie

Nowi dyrektorzy zostaną od września 2019 roku powołani łącznie w czterech placówkach oświatowych w Mikołowie. Są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie ul. ks. bpa Bandurskiego 1,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im Gustawa Morcinka w Mikołowie ul. Katowicka 24,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie - Mokre ul. Zamkowa 1,
 • Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mikołowie, ul. Skalna 10 (Reta)

Zgodnie z przepisami, do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2017.1597).

Oferty pracy Mikołów: wymagania na stanowisko dyrektora publicznego placówek oświatowych

Stanowisko dyrektora przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole albo posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada min. pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku (w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej);
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U.2018.1458 ze zm.);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.Dz.U.2018.931 ze zm.).

Oferty pracy Mikołów: dokumenty rekrutacyjne na stanowisko dyrektora publicznego placówek oświatowych

Zgodnie z z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkola i szkoły podstawowej oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.Dz.U.2018.931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U.2018.1458 ze zm.);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.2019.430) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2018.967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U.2018.1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które nie są zawarte w dokumentach wymienionych w punktach a) – o), a które kandydat zamieścił w swojej ofercie z własnej inicjatywy – dotyczy wszystkich podanych przez kandydata informacji o sobie wykraczających poza zakres informacji zawartych w dokumentach stanowiących obligatoryjny element oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA (nazwa placówki, której dotyczy) W MIKOŁOWIE” w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. na adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16 - Biuro podawcze do godziny 15.30 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 15.30.

Szczegółowe warunki zatrudnienia nowych dyrektorów mikołowskich szkół i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UM Mikołów.

Komentarze (1)    dodaj »

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również