Wiadomości z Mikołowa

Miasto poszukuje ławników do Sądu Rejonowego w Mikołowie

 • Dodano: 2019-06-05 16:00

Z końcem roku kończy się czteroletnia kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych. UM Mikołów szuka łącznie 11 kandydatów do Sądu Rejonowego w Mikołowie i Sądu Okręgowego w Katowicach.

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej Mikołowa z prośbą o rozpisanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach (7 osób – 4 ławników do orzekania w sprawach karnych i 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych) i do Sądu Rejonowego w Mikołowie (4 osoby – 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). 

Kto może zostać ławnikiem sądowym?

Zgodnie z art. 158 w/w ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.52 z późn. zm.) ławnikiem może zostać wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

Kto nie może zostać ławnikiem sądowym?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

Kto może zgłosić radom gmin kandydatów na ławników? Prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, stale mieszkających na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia. Są to:

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby (dokument do uzyskania w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego – budynek Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja nr 16/18, p. 12, Tel. 32/6070591, 32/6070153),
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia, wykonane zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli musi zostać dołączona lista osób, zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko umieszczone jest jako pierwsze na liście. 

Karty zgłoszenia wraz z innymi dokumentami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołowie, Rynek 16 w Biurze Rady Miejskiej Mikołowa pokój 11 do 30 czerwca 2019 roku.

Kartę zgłoszenia wraz z innymi wzorami dokumentów można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego – Biuro Rady Miejskiej pokój 11 lub w formie edytowalnej ze stron internetowych: Ministerstwa Sprawiedliwości lub Urzędu Miasta Mikołów (Biuletyn Informacji Publicznej).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również