Wiadomości z Mikołowa

Konkurs Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

  • Dodano: 2008-06-13 14:11, aktualizacja: 2009-01-13 14:12

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Dotyczyć mają one Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzesiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).


Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
  • Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.


Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach 7.30 do 15.30 do 5 sierpnia 2008r. osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, I piętro 41-500 Chorzów
Decyduje data wpływu wniosku do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pomocą aplikacji "Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorców" – należy wypełnić wniosek przez stronę internetową Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a następnie złożyć oryginał wniosku wraz potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" kopią.


Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 9 000 000 Euro (słownie: dziewięć milionów Euro), co stanowi 30 457 800 złotych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 200 000 PLN.


Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
Zakończenie oceny formalnej nastąpi najpóźniej do dnia 5 października 2008 roku Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Pełny tekst ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl


Źródło: Silesia Region

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również