Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Dwupasmowa droga przez Wzgórze Kamionka? Kontrowersje wokół PZP dzielnicy

  • Dodano: 2019-07-24 10:15

Mieszkańcy Kamionki nie zgadzają się na proponowane przez UM Mikołów zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym dzielnicy. Jedna z dróg ma przejść przez środek Wzgórza!

Z końcem czerwca w UM Mikołów został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka. Sposób przeprowadzenia nowych dróg budzi duży sprzeciw mieszkańców.

W projekcie pojawia się bardzo wiele dróg które przechodzą przez działki, na których dzisiaj stoją domy i nie tylko - dużo działek straci możliwość zabudowy. Jednak nam najbardziej nie podoba się pomysł poprowadzenia bardzo szerokiej drogi przez Wzgórze Kamionka, a dokładniej przez sam środek skałki! – podsumowują władze dzielnicy Kamionka.

Jak czytamy w studium, „granicami projektu planu został objęty obszar w granicach wyznaczonych ulicami Podleską, Beskidzką, Cieszyńską, torami PKP, potokiem Jamna i granicą miasta Mikołów. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 922 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie rozwoju dzielnicy poprzez uporządkowanie, uczytelnienie i rozwój układu komunikacyjnego, dalszy rozwój zabudowy w szczególności mieszkaniowej, oraz rozpatrzenie licznych wniosków właścicieli i użytkowników nieruchomości”.

Plan zagospodarowania jest dostępny do wglądu w UM Mikołów do 26 lipca, a także w Internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dyskusja nad planem odbędzie się już jutro – 25 lipca – w Miejskim Domu Kultury o 15.30. Mieszkańcy Kamionki zapowiadają tłumne przybycie, mimo ustalenia spotkania na zbyt wczesną porę, zdaniem pracujących mikołowian.

Największe kontrowersje budzi pomysł wybudowania na terenie Wzgórza Kamionka szerokiej, dwupasmowej drogi, która w planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako 2KDZ, czyli tzw. zetka. W PZP sporządzonym dla Gniotka pojawia się identyczny pomysł, gdzie ta sama klasa drogi została w zamyśle uformowana jako czterorzędowa aleja z jedną 6-7 metrową jezdnią pośrodku oraz drogą rowerową i chodnikiem po bokach, oddzielonych od jezdni i ogrodzeń przyległych posesji szpalerami drzew. Projektantem obu rozwiązań drogowych jest Wojciech Klasa, Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Mikołów.

Wzgórze Kamionka jest wartością samą w sobie, "ikoną" przyrodniczą, kulturową i estetyczną Mikołowa. O Kamionce mówi się, że jest zieloną dzielnicą - słusznie. Ze względu na unikatową wartość przyrodniczą (faunę i florę) "Wzgórze" zostało objęte formą ochrony jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy i zasługuje na troskę - tego uczyłam naszą młodzież i uczę nadal. Na tym terenie przez wiele lat prowadziłam zajęcia edukacyjne, realizowałam projekty przyrodniczo-badawcze o zasięgu ogólnopolskim, bo było się czym pochwalić - bogactwem gatunkowym, krajobrazem i historią. Teraz ze smutkiem, niedowierzaniem i niepokojem patrzę, słucham i pojąć nie mogę, co się dzieje? Komu tak bardzo zależy na tym, aby Kamionkę otoczyć drogami, asfaltem i ekranami - zamienić w betonową, asfaltową dzielnicę, wielki węzeł komunikacyjny? – pisze jedna z Internautek. 

W uzasadnieniu rozwiązań zastosowanych w planie zagospodarowania czytamy natomiast, że:

Porządkującym elementem układu drogowego w obszarze „Kamionki” jest poprowadzona droga zbiorcza od ul. Podleskiej do ul. Katowickiej, która odciąży i udrożni istniejący układ dróg publicznych i wewnętrznych. Droga ta przebiega przez część obszaru zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wzgórze Kamionka”. Przywraca ona ciągłość układu zbiorczego i jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacji w obszarze dzielnicy. Z uwagi na stopień zurbanizowania dzielnicy (od czasu poprzedniej edycji planu) nie jest możliwe znaczące odsunięcie przebiegu projektowanej drogi od terenu „Wzgórza Kamionka”. W związku z powyższym, linie rozgraniczające drogi przesunięto jedynie bardziej na zewnątrz terenu zalesionego w kierunku wydzielonych działek budowlanych w taki sposób, aby zachować możliwość ich ewentualnej zabudowy. Podkreślenia wymaga, że w obszarze północnej granicy „Wzgórza Kamionka” obecny projekt planu odtwarza projektowany już w latach ubiegłych przebieg tej drogi.

W dokumentacji dotyczącej prognozy oddziaływania projektu na środowisko możemy odnaleźć zapisy, z których wynika, że przewiduje się wystąpienie takich negatywnych skutków dla okolicy i samych mieszkańców, jak emisja spalin, hałas i wibracje, zmiany struktury gruntu, składu biologicznego chemicznego, utrata gleb i innych gruntów, powstawanie nasypów i wykopów, antropogeniczne zanieczyszczenie wód, zmiana stosunków wodnych, zmiana warunków i przestrzeni życiowej ekosystemów. Zgodnie z zapewnieniami urzędników zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłyną negatywnie na właściwe funkcjonowanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, czyli Wzgórza Kamionka i Doliny Jamny.

Mieszkańcy nie są jednak o tym przekonani. Na spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w sali Rady Dzielnicy Kamionka zjawiły się tłumy mieszkańców zaniepokojonych planami Urzędu Miasta. Mogliśmy usłyszeć negatywne opinie dotyczące wytyczenia granic działek, zdaniem mieszkańców, poprowadzonych w irracjonalny sposób, który wywoła problemy z ich podziałem pod zabudowę jednorodzinną. 

Propozycja MPZP zakłada minimalne powierzchnie działek, dla części właścicieli będą one bardzo niekorzystne. Minimalna powierzchnia działki pod dom wolno stojący to 450m2. Dlatego ci właściciele, którzy mają działki poniżej 900m2 obecnie później nie podzielą działki na pół – komentował jeden z obecnych.

Mieszkańcy martwią się nie tylko o zwiększony ruch na tym odcinku, ale przede wszystkim o gospodarstwa rolne, z których się utrzymują.

Mikołowianie, którzy nie zgadzają się z pomysłami miejskich urzędników na zagospodarowanie dzielnicy Kamionka mają możliwość złożenia na piśmie uwag do projektu burmistrzowi Mikołowa. Dokument z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy trzeba złożyć w UM do 8 sierpnia włącznie. 

Joanna ZegarlickaJoanna Zegarlicka
źródło: Rada Dzielnicy Kamionka/Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze (21)    dodaj komentarz »

  • edek

    Co to znaczy dwupasmowa droga? Że będzie miała dwa pasma?

12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.