Wiadomości z Mikołowa

W Mikołowie powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Ruszyły konsultacje społeczne

 • Dodano: 2019-08-18 10:45

Już we wrześniu ma powstać w Mikołowie Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi mikołowianie wezmą sprawy miasta w swoje ręce!

Plany powołania Młodzieżowej rady Miasta zostały przedstawione miejskim radnym podczas sesji Rady Miejskiej już w maju. Jak tłumaczyła wówczas przewodnicząca RM, Katarzyna Syryjczyk-Słomska celem stworzenia Rady złożonej z uczniów mikołowskich szkół jest nauka funkcjonowania samorządu w praktyce i angażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz lokalnej społeczności we wszystkich sferach życia. Wiceburmistrz Mateusz Handel wyraził nadzieję, że w ten sposób uda się miastu zbliżyć do środowiska młodych ludzi i lepiej poznać ich potrzeby.

Aktywnie działające na rzecz młodych członkinie samorządu szkolnego SP nr 3: Maja Filarska, Julia Wójcik i Weronika Kosińska pojawiły się na sesji, by zachęcić do realizacji projektu. Aby powołać Młodzieżową Radę Gminy potrzeba statutu, w którym zawarte zostaną zasady jej funkcjonowania, zakres kompetencji i działań, który później – w formie projektu uchwały – zostanie przedłożony miejskim radnym. 

W czerwcu odbyło się spotkanie robocze z młodzieżą i zainteresowanymi osobami, podczas którego przedyskutowano pomysły dotyczące statutu, ordynacji wyborczej oraz modelu i przyszłego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.

Prace nad dokumentem trwały dwa miesiące. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa wydanym 13 sierpnia udało się utworzyć projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Według założeń ma ona stanowić reprezentację młodzieży zamieszkałej w Mikołowie. Kandydatem na radnego może być wyłącznie osoba ucząca się w wieku od 12 do 20 lat. Młodzieżowa Rada Miasta nie jest związana z żadną partią polityczną ani ugrupowaniem, a podstawą jej działalności jest praca społeczna radnych. Kadencja MRM ma trwać 3 lata od dnia wyborów, a ona sama nie posiada osobowości prawnej.

Celem działań podejmowanych przez Młodzieżową Radę Miasta jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Mikołowa, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Mikołowa i organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym – czytamy w statucie Młodzieżowej Rady.

Wśród zadań, jakie stoją przed młodymi radnymi są przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Mikołowa, inicjowanie i promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej a także nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady.

Organami, jakie stworzą młodzi radni są Prezydium Rady w składzie Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz (jako organ wykonawczy) i Komisja Rewizyjna (trzech radnych z wyjątkiem członków Prezydium), działające na podstawie statutu. Młodzież zasiadająca w Radzie będzie miała również możliwość stworzenia zespołów problemowych, których celem ma być wykonywanie określonych zadań. 

Kto może zostać radnym w Młodzieżowej Radzie Mikołowa?

Radnym MRM może być każdy młody mieszkaniec Mikołowa, musi jednak uzyskać rekomendację o swojej działalności społecznej, by móc zgłosić swoją kandydaturę. Zostaje ona wystawiona przez pracownika pedagogicznego dowolnej szkoły lub organizacji społecznej. Każda ze szkół podstawowych w Mikołowie zyska jednego radnego, licea ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych będą miały po trzech przedstawicieli, a dodatkowe dwa miejsca w MRM przypadły Miejskiej Bibliotece. Łącznie Młodzieżowa Rada będzie liczyć 21 radnych.

Jak będzie działać Młodzieżowa Rada Miasta?

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta będą odbywać się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w Sali Obrad Rady Miejskiej (Biały Domek), nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i tak, jak zebrania Rady Miasta będą jawne, a termin i przedmiot obrad zostanie podany do publicznej wiadomości przed każdą sesją. Uchwały MRM będą podejmowane zwykłą większością głosów, w obecnością co najmniej połowy statutowego składu Rady. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Miejska Mikołowa, na podstawie zgodności z prawem. Wszystkie uchwały MRM będą przedkładane burmistrzowi miasta i miejskim radnym maksymalnie 7 dni od ich podjęcia.

Dodatkowym zadaniem młodych radnych ma być działalność konsultacyjna. Każdy z organów samorządu gminnego może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie. Władze Mikołowa stworzyły również projekt ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady, który został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przyszłym tygodniu ruszą konsultacje społeczne projektu Statutu i ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady

Mieszkańcy Mikołowa mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów Statutu i Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Konsultacje odbędą się w dniach 22-29 sierpnia 2019 roku. Oba projekty można znaleźć w Urzędzie Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej, a konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej oraz papierowej (formularz do pobrania w Urzędzie Miasta). Aby wyrazić opinię w sprawie powołania Młodzieżowej Rady, mieszkańcy mogą pobrać, wypełnić, a następnie złożyć formularz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Wypełnione i podpisane karty można również zeskanować, a następnie odesłać na adres mailowy: um@mikolow.eu.

Komentarze (3)    dodaj »

 • Stary

  "celem stworzenia Rady złożonej z uczniów mikołowskich szkół jest nauka funkcjonowania samorządu w praktyce" Przecież na przełomie wieków funkcjonowała (była wybierana ,obradowała" i po kilku latach tej nauki "umarła śmiercią naturalną".

 • wielbiciel mikołowskiej władzy

  A córkę pani przewodniczące dajmy na przewodniczącą rady młodzieżowej ;-) Hurrra!!!

  • wielbiciel mikołowskiej władzy
   2019-08-18 13:56
  • odpowiedz
 • jorguś

  To nie dowiary... Stare skostniałe struktury będą wychowywały sobie następców. Będą uczyły młodzież ich wersji demokracji, stosunku do obywatela i poszanowania społecznych pieniędzi i dóbr. Mamy PRZERĄBANE, nowe nie nastanie NIGDY!!!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również