Wiadomości z Mikołowa

Przystąpienie do projektu MPZP dla obszaru Paniowy – wnioski do 15 marca 2023

  • Dodano: 2023-02-22 07:30, aktualizacja: 2023-02-22 07:48

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), UM Mikolów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwały Nr XVII/400/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 8 określanego dla potrzeb sporządzenia planu jako Paniowy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Przystąpienie do projektu MPZP dla obszaru Paniowy

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub w formie elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: planowanie.przestrzenne@mikolow.eu.

Formularze wniosków zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Planowanie przestrzenne, podziały/Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 marca 2023 r.

Jednocześnie UM Mikołów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r.

Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz w zakładce Planowanie przestrzenne/projekty.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również