Wiadomości z Mikołowa

Odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Powiatu

  • Dodano: 2022-06-30 06:30, aktualizacja: 2022-06-30 07:51

29 czerwca na ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu spotkała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.

Odznaczenia dla zasłużonych

Zanim przystąpiono do obrad odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczył Marka Winowskiego oraz Wiesława Szymańskiego, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi pośmiertnie odznaczono Dariusza Pietrzaka. W jego imieniu medal odebrał syn Patryk, który również jest krwiodawcą. Odznaczenie wręczał wicestarosta Tadeusz Marszolik. Podziękowanie złożyła również przewodnicząca Barbara Pepke.

Tematem wiodącym sesji były kwestie dotyczące rynku pracy oraz pomocy społecznej w Powiecie Mikołowskim.

Reprezentujący Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych Piotr Kwaśny przedstawił informację dotyczącą podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w latach 2016 -2025 Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest kompleksowym dokumentem, który służy dogłębnemu zbadaniu kwestii pojawiających się problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. (diagnoza potrzeb jako efekt badań). Dokument  powstał w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Na przestrzeni lat 2016-2021 i tym samym w roku 2021 na terenie powiatu mikołowskiego, realizowało się szereg tzw. celów operacyjnych, np: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przeprowadzone akcje

Odbyły się 123 warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: z zajęć skorzystało 2025 uczniów.

W ramach projektu "Zacznij od rodziny" – odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców: 2 spotkania po 3 godziny: udział wzięło 6 osób; 6 spotkań po 3 godziny: udział wzięło 10 dzieci (12-14 lat).

Odbyły się festyny integracyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną: „Dni otwarte” – udział wzięło ok.200 osób, „Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” – udział wzięło ok.200 os., „Festyn twórczości rękodzieła” – udział wzięło ok. 80 osób. Spotkania edukacyjno-terapeutyczne: 12 rodzin 21 spotkań.
Poradnictwo: psycholog terapeuta: dorośli 29 osób – 139 spotkań, dzieci 9 – 62 spotkania.

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przedstawiła dyrektor Mirella Banaś, zaś sytuację  na rynku pracy i stan bezrobocia omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła. Z danych, które przybliżyła obecnym wynika, że 1290 osób bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec maja w ewidencji PUP w Mikołowie. Rok wcześniej było to 1760 osób.

Z danych PUP bezrobocie na koniec maja w naszym powiecie wynosiło 3,2 procent, w województwie śląskim – 4,0 proc. kraju 5,1 proc. i 6,2 proc. Jeśli chodzi o ten rok, to w styczniu PUP w Mikołowie notował bezrobocie na poziomie 3,7 zaś na koniec kwietnia było o pięć punktów procentowych mniejsze. Jeśli chodzi o oferty pracy to od stycznia do maja pracodawcy zgłosili ich 331. Najbardziej poszukiwani byli pracownicy produkcji, budowlani, prace proste nie wymagające kwalifikacji oraz biurowe. W informacji o działalności PUP w Mikołowie znalazła się również informacja dotycząca zatrudniania obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Do 31 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie zarejestrowało się 207 obywateli Ukrainy, zaś do końca maja z ewidencji wyrejestrowało się 85 obywateli Ukrainy. 46 osób wyrejestrowano się na podjęcie pracy, 24 osoby utraciło status na skutek dobrowolnej rezygnacji i zmiany miejsca zamieszkania, 15 osób utraciło status na skutek niestawiennictwa w wyznaczonym terminie.

PUP do końca maja na płatne staże skierował 59 obywateli tego kraju. Wartość podpisanych umów o odbycie stażu przez Obywatelki Ukrainy na koniec maja zamknęła się kwotą 330 349,80zł. Staże są płatne po każdym przepracowanym miesiącu. Za pełny miesiąc stażysta otrzymuje do wypłaty 1 489,00 zł. Od 01.06., po waloryzacji będzie to 1 565,00 zł. (+76,00 zł) Wydatki do 31.05. 2022 r. wyniosły 39 838,84 zł.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.