Wiadomości z Mikołowa

Zmiany w zakresie działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu mikołowskiego

 • Dodano: 2024-01-19 09:00, aktualizacja: 2024-01-19 12:20

Nastąpiły zmiany w zakresie działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu mikołowskiego. Starostwo Powiatowe w Mikołowie publikuje je na plakacie poniżej:.

Jednocześnie przypomina, że z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać w punktach zlokalizowanych we wszystkich gminach na terenie powiatu mikołowskiego tj. w: Łaziskach Górnych, Mikołowie, Ornontowicach, Orzeszu i Wyrach.

Zapisz się na poradę:

 1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
 2. elektronicznie – pisząc na adres npp@mikolowski.pl lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl
 3. osobiście – stawiając się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a (pokój nr 218).

 Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/

Zapisy na bezpłatną pomoc przyjmowane są:

 • telefonicznie pod nr tel. (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
 • mailowo na adres: npp@mikolowski.pl
 • online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 • osobiście w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (pokój nr 218)

Kto może skorzystać z pomocy?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad w punktach, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelski

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie, formularz i wniosek dotyczący pomocy de minimis.
Dokumenty te należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (dopiero po ich sprawdzeniu i weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z ww. pomocy jest zobowiązana do:

 • złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
 • złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,
 • złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady.

Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.

Informujemy, że:

 • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
  Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady (poza punktem lub na odległość) i otrzymać informację o dostępnych terminach, należy złożyć „Zamówienie porady na odległość” wraz z podpisanym oświadczeniem. Następnie zdjęcie lub skan dokumentu należy wysłać na adres e-mail: npp@mikolowski.pl albo dostarczyć do Starostwa lub inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
 2. drogą elektroniczną: npp@mikolowski.pl,
 3. przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 4. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2024/01/Mediacja-karta-informacyjna-2024.pdf

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej porady prawnej poprzez wrzucenie jej do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie, przesłanie wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: npp@mikolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów z dopiskiem NPP.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub ustnie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane na terenie powiatu mikołowskiego:

Punkt Lokalizacja Punkt prowadzony przez: Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/ nieodpłatnej mediacji (NM)
1. NPP/NM Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 23 Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

12:00 – 16:00

10:00 – 14:00

09.00 – 13.00

13:00 – 17:00

2.NPP/NM

Dom Kultury w Gostyni

ul. Pszczyńska 366

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

08.00 – 12.00

14.00 – 18.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

Urząd Gminy w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26a Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

13.00 – 17.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

3. NPP/NM

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

11.00 – 15.00

08.00 – 12.00

14.00 – 18.00

08.00 – 12.00

4. NPO/NM  Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13.00 – 17.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

ZAŁĄCZNIKI

 1. Karta pomocy część B
 2. Wzór oświadczenia
 3. Wzór oświadczenia o pomocy de minimis
 4. ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ – wzór wniosku
 5. Klauzula RODO dla osób zapisujących się na porady

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również