Wiadomości z Mikołowa

Nabór do komisji dla NGO

  • Dodano: 2016-01-25 08:15, aktualizacja: 2016-01-23 10:21

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2016 r.

Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2016 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Wydziału Spraw Społecznych – Rynek 16, pokój nr 33.
Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.
 
 
Więcej infromacji na temat na stronie UM Mikołów.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również