Wiadomości z Mikołowa

Karnawałowy Turniej Szachowy w mikołowskim MDK

 • Dodano: 2022-01-19 09:15

Miejski Dom Kultury w Mikołowie zaprasza na Karnawałowy Turniej Szachowy o kategorie V i IV, który  odbędzie się 22 stycznia od godz. 9.00. Turniej dla zawodników do 18 lat z V, IV kategorią lub brakiem kategorii. Zapisy tylko przez www.chessarbiter.com.

Turniej szachowy w Mikołowie

Maksymalna liczba zawodników: 50.

Grupa a) - zawodnicy do lat 11 tj. rocznik 2011.

Grupa b) - zawodnicy do lat 18 tj. rocznik 2004.

Tempo gry: P’30

Wpisowe: 30 zł, płatne w dniu zawodów w MDK (gotówką lub kartą).

Ilość rund: 6

Nagrody (Grupy A i B):

 • Nagrody główne: miejsca 1-3
 • Nagrody w kategorii dziewcząt: 1-3
 • Upominki dla wszystkich nienagrodzonych.
 • Nagrody specjalne dla 2 najmłodszych uczestników (dziewczynka i chłopiec).

Uwagi końcowe:

 1. Zawodnicy opłacają wpisowe przed rozpoczęciem turnieju.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w turnieju tym samym poprzez wyraźne działanie dokonania czynności zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Uczestnik Karnawałowego Turnieju Szachowego organizowanego na terenie MDK w Mikołowie zostaje poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych pozyskanych do przeprowadzenia turnieju z jego uczestnictwem zgodnie z klauzulą zamieszczoną poniżej.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującym w MDK oraz bezwzględnego ich przestrzegania (w szczególności konieczności noszenia maseczek w częściach wspólnych).
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w MDK osób, które wykazują objawy zakażenia COVID-19 oraz osób objętych kwarantanną lub izolacją.
 6. Wykonywanie zdjęć podczas turnieju będzie się odbywało na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. osoby sfotografowane będą stanowiły jedynie szczegół całości. Wykonanie zdjęć będzie odbywało się z poszanowaniem praw osoby do jej wizerunku i polegało jedynie na przedstawienie wydarzenia, atmosfery w celu promowania turnieju i działań MDK w Mikołowie, na co nie jest wymagana zgoda i zezwolenie.
 7. Zawodnicy pozostają pod opieką rodziców, opiekunów lub przebywają na turnieju samodzielnie na odpowiedzialność opiekunów.
 8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Klauzula informacyjna dla uczestników:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. [RODO], informujemy, iż:

 1. Administratorem jest MDK w Mikołowie [43-190], ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon: [32] 226-21-47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iodo@mdkmikolow.eu lub korespondencyjny na adres siedziby Administratora z dopiskiem „ dla IOD”.
 3. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko i data urodzenia/rocznik urodzenia Administrator pozyskał ze strony www.chessarbiter.com za pośrednictwem, której zostało dokonane zgłoszenie uczestnika do turnieju.
 4. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celu realizacji turnieju zgodnie z jego założeniem opisanym w Regulaminie Turnieju tj. przeprowadzenia turnieju, wyłonienia zwycięzców i promowaniu turnieju i działań podejmowanych przez MDK w Mikołowie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: – art. 6 ust. 1 a) RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona podczas zapisu uczestnictwa w turnieju poprzez stronę Polskiego Związku Szachowego,– art. 6 ust.1 lit c) RODO - obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie pobierania opłaty i jej dokumentowania; – art. 6 ust.1 lit e) RODO przetwarzanie jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora tj. np. w celu dokumentowania zorganizowanego turnieju i – art. 6 ust.1 lit e) RODO – interes własny administratora w zakresie promowania turnieju poprzez social media i stronę internetową.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania turnieju lub do czasu wycofania zgody, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych wskutek ustania ich celu przetwarzania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie świadczenia usług IT, teleinformatycznych lub inne podmioty działające na odrębnych przepisach prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W celu zgłoszenia realizacji praw należy się kontaktować na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli. Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba zostanie poinformowana o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza EOG.
 11. Dane nie są przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Karnawałowy Turniej Szachowy w mikołowskim MDK

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również