Wiadomości z Mikołowa

Trwa kampania "STOP pożarom traw"

  • Dodano: 2021-03-31 11:30

Kampania „Stop pożarom traw”, której pomysłodawcami są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu zmniejszenie ilości pożarów traw oraz podniesienie  świadomości społecznej o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z podpalania traw.

Wczesna wiosna to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw oraz nieużytków rolnych. Najczęściej związane one są z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Niestety bardzo często źródłem tych pożarów jest celowa działalność człowieka.

Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego!

Bardzo często zagrożone nimi są przylegające tereny leśne, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, a także zaparkowane w pobliżu samochody. Pożary traw i nieużytków szczególnie groźne są dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Działania te są zagrożone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne. Nieprawdą jest przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy i innej roślinności. Ponadto podczas pożarów traw i innych roślin do atmosfery emitowane są znaczące ilości dymu pożarowego zawierającego trujące dla ludzi i zwierząt związki chemiczne. Do pożarów traw dochodzi najczęściej na nieużytkach, łąkach, a więc w miejscach gdzie żyje wiele gatunków zwierząt. Niestety corocznie w związku z pożarami traw życie tracą ludzie. Najczęściej jednak ofiarami pożarów lasów są zwierzęta.

REGULACJE PRAWNE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów,
art. 131Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwaryŚ – podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 

art. 30 ust. 3 W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  1. art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł,
     
  2. art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.