Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Kalendarz wydarzeń

  • 2017-09-19 17:00

  • UM Mikołów

Impreza już się odbyła.

XXXIV Sesja Rady Miasta

XXXIV Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19 września 2017r. na godz. 17:00 XXXIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku Urzędu Miasta Mikołowa przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
Otwarcie Sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1;
- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1a;
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4;
- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5;
- przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6;
- zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7;
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – druk nr 8;
9. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

  • 2017-09-19 17:00

  • UM Mikołów

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.