Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Kalendarz wydarzeń

  • 2018-03-20 17:00

  • UM Mikołów

Impreza już się odbyła.

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 20 marca 2018 r. na godz. 17. 00 XL Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Mikołowa przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy wiodące:

- bezpieczeństwo,

- gospodarka odpadami.

8. Przyjęcie protokołu kontroli nr 4/2018 Komisji RM nr 8 Rewizyjnej dot. zadania pn. „Analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług”.   

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;

- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – druk nr 3;

- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 4;

- ustanowienia służebności gruntowej - dz. Nr 501/104 – druk nr 5;

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 6;

- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r. – druk nr 7;

- określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów – druk nr 8;

- wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów" – druk nr 9;

- nadania nowych nazw ulic w Mikołowie – druk nr 10;

- podziału Miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 11;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek – druk nr 12.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski. 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

  • 2018-03-20 17:00

  • UM Mikołów