Wiadomości z Mikołowa

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

  • Dodano: 2020-07-07 10:00

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19. W całym kraju na ten cel przeznaczono 130 mln złotych.

W województwie śląskim do dyspozycji jest 18 mln zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych informuje, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie pandemii COVID 19.

W ramach pomocy organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez :

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych),
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (m.in. łóżka, szafy, biurka, sprzęt do stref odpoczynku oraz inne wyposażenie niezbędne do zorganizowania i wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji).

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego, przekazywane samorządowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Szczegóły na:

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.